Close

Manifest

Manifest for lokalsamfundet Grobund, Ebeltoft

Vision

Vi vil opbygge et bæredygtigt lokalsamfund ved Ebeltoft. Vi tror på at bæredygtighed skal ses på det personlige plan, den sociale sammenhæng vi indgår i, og helt ud til det globale fælles ansvar. Alle tre niveauer indgår naturligt i Grobund.

På det personlige og det sociale plan ønsker Grobund at skabe rammerne for et liv med høj livskvalitet i respekt for miljø og omgivelser. Vi ønsker at bidrage til udviklingen af civilsamfundet og folkestyret i en social retning der integrerer alle mennesker. I det lokale samfund vi bliver en del af, lever beboerne gældfrit, affaldsfrit og kan vælge at ernære sig ved egen lokal virksomhed.

På sigt vil Grobund være et grønt og miljøvenligt kraftcenter for iværksætteri, lokale virksomheder, innovation og kreativ udfoldelse, samt tilbyde inspiration til fremtidens organisationsformer (inspireret af Frederic Laloux) og bæredygtig livsstil.

Det vil ske gennem høj grad af selvforsyning gennem (primære og sekundære erhverv) af fødevarer, energiforsyning og service-virksomhed; gennem nærhed til naturen og gode fælles sociale rammer for landsbyen. Grobund udvikles efter et design, hvor naturoplevelser og biodiversitet er integrerede.

Med bæredygtighed forstår vi; det at minimere forbruget af begrænsede råstoffer som f.eks fossilt brændsel, og at skifte til vedvarende råstoffer i stedet; perspektivet er affaldsfri produktion; reparere og upcycle så meget som muligt, både fra produktion og boliger. Vi vil, gennem forsøg med biologiske og teknologiske kredsløb af grundstoffer og råstoffer, inspirere andre til lignende løsninger på klodens problemer. Vi anerkender UNs 17 mål for en bæredygtig verden for 2030.

Grobund rummer som udgangspunkt en bo-del og en produktionsdel (kultur og erhverv). Vi arbejder også for en landbrugs-del, en fiskeri-del og en højskole m.m.
På denne måde vil vi tage ansvar for at gøre verden bedre.

Boligerne

Bo-delen vil være opdelt i mindre enheder og tænkes ind i landskabet i en balance mellem byggeri og natur/rekreative områder. For at opnå dette, ønskes byggeri af mindre og højisolerede boliger, der optimerer plads, funktioner og i øvrigt anvender materialer, der har minimal eller ingen miljøbelastning.

Husene skal være off-grid, dvs. vi producerer el; renser spildevand til eget forbrug og til vanding af afgrøder; vi omdanner affald fra køkken og toiletter til gødning og biogas i et kredsløb af næringsstoffer og vand. Disse forskellige tiltag udvikles efterhånden som vi opnår tilstrækkelig erfaring med behov og volumen.

Der bliver en fast max-pris for at kunne videresælge husene. Det gør vi for at undgå spekulation i værdi-forøgelse. Prisfastsættelsen sker via en prisnøgle som findes i bosætnings-foreningens vedtægter og som kun ændres med fondens godkendelse. Dette er en betingelse for at låne jorden. Der bliver ikke nødvendigvis en sammenhæng mellem de omkostninger man har lagt i huset, og den max-pris det kan sælges for. Derfor skal vi tænke at vi lægger omkostninger i husene, fordi det er det, vi vil – simpelthen fordi det bliver et bedre sted at bo. Og dermed skal vi tænke, at vi får værdiforøgelsen ud igen hver dag – ved at bo i Grobund og være sammen i fællesskabet. (Det bliver selvfølgeligt også muligt at sælge husene billigere end max-prisen).

Fælleshus på fabrikken. Grobunds medlemmer kan bruge kulturdelen af fabrikken til fælleslokaler, som f eks. fællesspisning, indkøbsforening, kulturarrangementer, vaskehus og værksteder. Grobund støtte kulturdelen ved at indtægterne fra kulturelle arrangementer ikke behøver at finansiere hele omkostningerne ved den store hal og andre lokaler.

Landbrug

Landbrugsdelen vil blive udlagt i et design optimeret til lav vedligeholdelse og kemikaliefri produktion. F.eks økologi og permakultur. Landbrugsgruppen beskriver yderligere.

Produktion

Produktionen vil udfolde sig i de nærliggende fabriksbygninger, hvor der er mulighed for at drive selvstændig bæredygtig virksomhed – f.eks. forarbejdning og salg af lokale fødevarer fra hav og landbrug, og produktion af bæredygtige byggeelementer til bosætningen og salg til andre, der ønsker at leve og bygge bæredygtigt. Fabrikken beskriver yderligere.

Kultur

Fabrikken vil tillige danne rammen om kunst og kultur-produktion, og der vil være kontorfaciliteter til en række mindre virksomheder. Kulturfolkene beskriver yderligere.

Fiskeri

Der er mulighed for at udnytte den kystnære beliggenhed til udvikling af erhvervsfiskeri og evt. opdræt, samt forædling af fisk, skaldyr og tang. Herved udnyttes lokale ressourcer, og den enkeltes arbejdskraft kan indgå i lokalsamfundet.

Arbejdsgange og beslutningsprocesser i Grobund.

Vi arbejder hen imod en organisation der fungerer som en levende organisme.

Grobund-manifest-organisations-diagram

Vi handler ud fra respekt for hinanden, naturen og det fælles bedste.

Ingenting kommer af ingenting. Og derfor er frivilligt arbejde i forening altafgørende. Grobund tilstræber gennemsigtighed: at det er synligt hvilket arbejde hvert medlem lægger i fællesskabet. Vi tror på, at åbenhed har en positiv regulerende effekt på social ansvarlighed. Grundtanken er, at vi skal spørge: Hvad kan vi give Grobund, frem for, hvad vi tror vi kan få ud af Grobund.

Visionen er nedskrevet i dette manifest for at vi kan samles om og fastholde vore mål for Grobund. Manifestet vil også kunne bruges som en rettesnor i eventuelle tvister.

Vores kommunikation og samarbejde foregår efter etiske principper. Konflikter ses som en oplagt mulighed for at åbne egne anskuelser og udvikle egne menneskelige kvaliteter – såvel i forhold til at redegøre for sine egne holdninger og oplevelser som at imødekomme og lytte til andres holdninger og oplevelser.

Menneskelig Udvikling-gruppen er en arbejdsgruppe i Grobund. Den består af medlemmer som interesserer sig for at udvikle fællesskabet sociale og menneskelige aspekter. MU gruppens opgave er, at opstille og udvikle strukturer som guide til konflikthåndtering mellem medlemmer og arbejdsgrupper. På sigt er MU gruppens opgave løbende at støtte og vejlede relationer mellem medlemmer og samarbejdet i alle grupper hvor det måtte være påkrævet og at sørge for arrangementer der støtter samarbejde og fællesskabsfølelsen.

Omkring etiske principper: Vi må alle tage et ansvar for at behandle hinanden respektfuldt. Og vi må også alle tage ansvar for at gøre opmærksom på det, hvis vi selv eller andre ikke bliver behandlet med respekt. Vi har også ansvar for helhjertet at arbejde på konflikten løses til alles tilfredsstillelse!

Oplever vi vore egne eller andres grænser overtrådt bringes det op i rette sammenhæng eller overbringes til et medlem af MU gruppen, som rådfører sig med andre i gruppen om rette reaktion. Mu vil give vejledning for hvad respektfuld omgangstone indebærer.

Der vil blive valgt et råd, på 5 personer for et år ad gangen, som vil tage en endegyldig beslutning, hvis en konflikt ikke kan løses af parterne ved MU gruppens mellemkomst. Hvis vi skulle komme dertil, at et medlem ikke mere kan rummes i fællesskabet, vil ophør af medlemskab af Grobund ske efter en på forhånd fastlagt og vedtaget eksklusions-procedure, der er fair for alle parter.

Grobund i lokalsamfundet

Grobund vil invitere de lokale til at deltage i kulturelle arrangementer, være med i foreninger og til at arbejde i grobunds virksomheder. Grobunds forskellige virksomheder, aktiviteter og forskningsprojekter vil dele deres erfaringer med interesserede og fungere som et formidlingscenter for bæredygtig levevis. Grobund vi også være en aktiv del af lokalsamfundet.


Skrevet af: Ida, Jørn,Vagn, Jens og Steen, 27. Juni 2017 (redigeret 7. januar 2018)

 hudsult, angst og terapi Aarhus