Close

■ gruppe: Fiskeri, Tang og Havn

Arbejdsgruppe: Fiskeri og Tang


Læs PDF: Grobund for økonomisk, miljømæssig og social bæredygtig kystkultur, november 2017


Status nov. 2017

Opdatering omkring fisk, fiskeri og kystkultur.

Det syder med god energi i kystkulturen. Der drømmes om naturskånsom tejnefiskeri efter jomfruhummer og udvikling af et nærmarked for levende skaldyr. Der nørdes også med bæredygtige og perspektivrige planer omkring andre former for naturskånsom fiskeri, herunder CO2 reducerende fartøjsudvikling og energiforbrug, bæredygtig produktion og produktudvikling af tang, østers, konk, brisling, fjæsing, krabbe og sågar vandmænd til Noma. Alt sammen i cirkulære økonomiske forløb

I første omgang har det desværre ikke været mulig for arbejdsgruppen at efterkomme de økonomiske og juridiske betingelser, som Sund & Bælt opstillede, før en seriøs forhandling omkring terminalbygningen på færgehavnen kunne indledes. I stedet forsøges nu en anden indfaldsvinkel omkring havnen, den skulle gerne åbne mulighed for delvis anvendelse af færgehavnen/kajplads.

Gruppen ansøger nu regionerne og de 2 kommuner om midler til en forundersøgelse der skal afdække de tilgængelige ressourcer og muligheder i Kattegat og langs hele Djurslands kyst inklusiv Anholt. Vi ønsker at være inviterende og udviklingsorienterede i forhold til en generel social, økonomisk og miljømæssig bæredygtig og helhedsorienteret kystkulturel udvikling der inddrager havne og kystfiskere i Bønnerup, Grenå og andre landingspladser i området.

I undersøgelsens første kvartal skal vi have de juridiske forhold på plads og succeskriterierne skal udarbejdes.

Initialorganisering, forventningsafstemning mellem interessenter, ansvar og rollefordeling finder også sted i denne fase.

Formål skal udarbejdes og underskrives og der skal indgås dialog med fonde og bidragsydere.

Research og analyse skal udarbejdes.

Og der udvikles en detaljeret projektplan

Alt med dokumentation naturligvis

 

I andet og 3. kvartal er der dialogmøder med interessenter og feltundersøgelser

Dokumentation, research og analyser udarbejdes og der inddrages nye samarbejdspartnere.

Der udvikles workshops og delevalueringer.

Resultaterne af undersøgelsen skal udmøntes i efterfølgende konkretiserings- og implementeringsfaser.

For iværksætterne i arbejdsgruppen er det vigtigt at for-projektet også bliver et fysisk projekt med midlertidige og sideløbende aktiviteter og ikke kun et ”forskerprojekt” hvis eneste produkt er en rapport. Derfor er det ekstra glædeligt at den første kommende tejnefisker allerede har meldt sig ind i Grobund og er flyttet til Ebeltoft.

I for-projektet skal der udvikles:

 1. Projektbeskrivelse

– fangstmuligheder (produkter)

 1. Undervisning/kompetenceudvikling

– Redskaber- fremstilling / reparation

– Fangstmetoder

– Kvalitet

– Dyrkning / høst

– Forarbejdning

 1. Forsøgsfiskeri – havhøstning

– Båd / nytænkning

 1. Fleksibelarbejdskraft / rekruttering

– Socio-økonomisk, puljearbejdskraft

 1. Organisering af fiskeri

– Nytænkning

-Partsfiskeri

-Andelsbevægelse m.m.

 1. Marked

– Synliggørelse af marked

– Afsætning

– Værdikæde

– Kundesegment

– Ny platform

 1. Produktionsfælleskaber
 2. Relationer

– Turisme

– Nye netværk

– Styrkelse af lokalsamfundet (det gode liv)

 1. Overordnet fysisk planlægning til lands og havs

Hvis du også drømmer om et hav af muligheder er du velkommen til at kontakte fiskeriklyngen, så vil vi lytte og forsøge at tilgodese og ind-tænke netop dig, dine behov for evt. formel kompetenceudvikling, din produktion, din kunst, din virksomhed eller din gode energi i de kystkulturelle sammenhænge og i den overordnede projektudvikling. Vi har altid brug for input fra flere kunstnere, fiskere, opdrættere, håndværkere, madentreprenører, forskere, ravslibere og almindelige sympatisører og iværksættere i alle afskygninger.

Vi har vurderet, at vi ved at arbejde helhedsorienteret med de fiskerirelaterede og kystkulturelle muligheder på Djursland og i Kattegat bedst kan opnå en gunstig position i forhold til at tiltrække dele af de fondsmidler, den risikovenlige kapital og de strukturinvesteringer der er i spil på fiskeri- og akvakulturområdet nationalt og i EU, til området. Med indsatsmidlerne vil vi gerne styrke grundlaget for det gode kystnære liv i Grobund og på Djursland. Vi ses i kystkulturen.


1. Juli 2017 Kortfattet statusopdatering fra fisk- og fiskeriklyngen ved Ebeltoft færgehavn:

 • Erhvervsklyngen har gennem halvandet års lobbyarbejde opbygget relationer og bevågenhed i forhold til Grobundprojektets erhvervsmæssige,
  politiske og økonomiske tyngde.
 • Kommunale, regionale, tværregionale og statslige kræfter arbejder derfor lige nu med vores indspark af erhvervsudviklingsinitiativer der alle tager afsæt i Grobunds grundværdier om miljømæssig, økonomisk og social bæredygtighed, herunder gælds- og affaldsfrihed.
 • Politisk arbejdes der for, at hele området udlægges/udstykkes som et gigantisk eksperimentarium hvor iværksættere ved Grobund blandt andet kan få mulighed for at bidrage i udviklingen af fiskeri- og akvakultursektorerne. Med hele området menes havn, erhvervsområdet ved lagunen og hele stykket til og med Skoven

I fisk- og fiskeriklyngen vurderer vi:

 • At en realisering af Grobund beror på iværksætternes motivation og det iværksættermiljø vi formår at skabe
 • At man på kommunalt, regionalt og statslig plan er indstillet på at modne en grøn bæredygtig omstilling gennem projekter som vores
 • At Grobund vil kunne profitere, realisere og udvikle sig med afsæt i tværregionale erhvervsudviklingsmidler
 • At en egentlig tværregional projekt-facilitering ved Ebeltoft Færgehavn er nært forestående.
 hudsult, angst og terapi Aarhus